กำหนดการเข้าฟังสัมมนาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ประจำปีการศึกษา 2560
แผนการสัมมนาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

หมายเหตุ : ขอให้แต่งกายชุดนักศึกษาเข้าร่วมฟังสัมมนาเท่านั้น!!

สัปดาห์ที่ 1อาจารย์เสนอแนะแนวทางในการหาเนื้อหาการสัมมนา และขอสมัครสมาชิก IEEE eLearning Library
สัปดาห์ที่ 2 เข้าร่วมฟังผลการเข้าร่วมสหกิจศึกษาของรุ่นพี่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค์/ข้อดี/ข้อเตรียมตัวก่อนปฏิบัติงาน
สัปดาห์ที่ 2-4นักศึกษาส่งหัวข้อสัมมนาเสนอแก่อาจารย์ประจำวิชา (ฝากส่งได้ที่ พี่กิ๊ก)
สัปดาห์ที่ 41. เอกสาร/บทความอ้างอิง (PDF File) และติดตามประกาศลำดับรายชื่อและกำหนดวันสัมมนาหน้าชั้นเรียน
2.นักศึกษาส่งบทคัดย่อภาษาไทย มาที่ e-Mail : - @yahoo.co.th ก่อน วันที่ xx 2560 นี้เท่านั้น
ดังตัวอย่างตัวอย่างบทคัดย่อภาษาไทย
3.นักศึกษาส่ง Power Point การนำเสนอสัมมนา มาที่ มาที่ e-Mail : -@yahoo.co.th ก่อน วันที่ xx 2560 นี้ทุกคน
สัปดาห์ที่ 5-n นักศึกษาเริ่มสัมมนาหน้าชั้นเรียน (ไม่ต่ำกว่า 30 นาที) พร้อมเอกสารประกอบการสัมมนา ดังนี้
1. บทความต้นฉบับ 2 ชุด (ส่งก่อนวันสัมมนา1 สัปดาห์)
2. แผ่นพับ (ถ้ามี) แจกให้กับคณะกรรมการกับผู้เข้าร่วมฟัง
3. PowerPoint นำเสนอการนำสัมมนาเป็นภาษาไทย
สัปดาห์ถัดไปนักศึกษาที่ผ่านการสัมมนาให้ส่งรูปเล่มสรุปเนื้อหาการสัมมนา [เอกสาร Download]หลังการสัมมนาไม่เกิน 1 สัปดาห์ !!!
และร่วมโหวตให้คะแนนเพื่อนนักศึกษาในช่วง 1 สัปดาห์หลังการสัมมนาเสร็จสิ้นเท่านั้น

วิธีการ -> 1) เลือกหัวข้อสัมมนา 2) เลือกให้ Rating Seminars 3) ระบุชื่อ ข้อมูล และข้อเสนอแนะแก่เพื่อน


การเสนอหัวข้อสัมมนาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ประจำปีการศึกษา 2560
ณ ห้องสัมมนาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชั้น 4 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์
รายงาน PPT ABS รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล หัวข้อเรื่อง ลำดับที่ วันที่นำเสนอ คณะกรรมการ ช่วง ลบ
- - - 571226601 - - - - ผ่าน /ไม่ผ่าน - - - -
หมายเหตุ :
[1] กรณีที่นักศึกษาของรายวิชาขาดการร่วมฟังสัมมนา ต้องส่งใบลาเพื่อให้อาจารย์พิจารณา มิเช่นนี้จะถูกหัก 5 คะแนนต่อครั้ง !!
[2] การหักคะแนน (ลบ) พิจารณาจาก
       - นักศึกษาไม่เข้าฟังการสัมมนา ครั้งละ 1 คะแนน
       - นักศึกษาขาดการร่วมสัมมนา ครั้งละ 5 คะแนน
       - นักศึกษาขาดส่งเอกสาร วันละ 1 คะแนน
       - นักศึกษาขาดผลงานสรุปภายหลังการสัมมนา สัปดาห์ละ 1 คะแนน