-การผลิตการ์ตูนแอนนิเมชัน
-การพัฒนาแอพพลิเคชัน
-ระบบสารสนเทศด้านท่องเที่ยว
- พิธีแสดงความยินดีบัณฑิต
- พัฒนาระบบบริหารข้อมูล
- การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น
- เข้าวัดฟังธรรมะ/บำเพ็ญ
- เครือข่ายคอมพิวเตอร์
- ปัญญาประดิษฐ
- พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส
- เทคโนโลยีสื่อประสม
- เอกสารการประชุม
- มคอ 3 , มคอ.4,5,6
- ประกันคุณภาพ



หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ก่อตั้งขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อผลิตกำลังคนที่มีวุฒิภาวะความรู้ความสามารถ ในการผลิตซอฟต์แวร์ที่ประเทศไทยประสบปัญหาขาดแคลนอยู่.ในปัจจุบันเปิดสอนทั้งสิ้น.๔ สาขา คือ สาขาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สาขาปัญญาประดิษฐ์ สาขาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และสาขาเทคโนโลยีสื่อประสม

โครงการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ [ปีการศึกษา 2566]
โครงการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ [ปีการศึกษา 2565]

 

หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์

1. ชื่อหลักสูตร
    ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
    ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Software Engineering

2. ชื่อปริญญา
    ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)
    ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Software Engineering)
    ชื่อย่อภาษาไทย : วท.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)
    ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.S. (Software Engineering)

3. ปรัชญาของหลักสูตร
    ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและความเป็นมืออาชีพในการพัฒนาซอฟต์แวร์ เข้าสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
    (1) มีความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ
    (2) มีทักษะในการแก้ไขปัญหาทางซอฟต์แวร์และสามารถพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นทีมได้อย่างมืออาชีพ
    (3) มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์และเห็นคุณค่าของทรัพย์สินทางปัญญา
    (4) มีคุณธรรมจริยธรรม และมีจิตสาธารณะ

(5) กำหนดการเปิดสอน
    ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 - ปัจจุบัน

(6) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
    1. ระดับปริญญาตรี 4 ปี รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
    2. ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (สาขาเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์) หรือเทียบเท่า
    *** และให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ปัจจุบันได้รับการรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว

ปัจจุบันได้รับการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้ว

ปัจจุบันหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ได้รับความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรจากคณะกรรมการอุดมศึกษาแล้ว

 

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
Copyright (c) 2020. Software Engineering, Lampang Rajabhat University.